ראשי

מרוץ טירת הכרמל18/5/2014

תקנון

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
 

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה-15.5.2014 - בשעה 22:00.

* נוהל ביטולים עד ה-15.5.2014, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* נוהל שינויים - העברת מקצה עד תאריך 15.5.2014.  בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 20 ש"ח.

*על מנת לבטל/לשנות מקצה  יש להוריד את טופס הביטולים

להורדת טופס שינויים

 

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 10.4.2014, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי מקצה כמפורט לעיל.

 

* עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה

*חובה אישור רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.
 

חלוקת פרסים וגביעים:

  1. יוענקו גביעים לשלושה מקומות ראשונים בכל קטגוריה
  2. רץ אשר לא יהיה נוכח בטכס הענקת הגביעים לא רשאי לדרוש את הגביע.
  3. ההשתתפות במקצה 5 ק"מ מגיל 13 ומעלה בלבד.